Óriások

A Szentírás több helyen is világosan és egyértelműen fogalmaz az óriások felől.
1. 1Móz 6,4: Az óriások valának a földön abban az időben, sőt még azután is, mikor az Isten fiai bémenének az emberek leányaihoz, és azok gyermekeket szűlének nékik. Ezek ama hatalmasok, kik eleitől fogva híres-neves emberek voltak.
2. 4Móz 13,34: És láttunk ott óriásokat is, az óriások közül való Anáknak fiait, és olyanok valánk a magunk szemében, mint a sáskák, és az ő szemeikben is olyanok valánk.
3. 5Móz 2,11: Óriásoknak állíttatnak vala azok is, mint az Anákok, és a Moábiták Emeknek hívták őket.
4. 5Móz 2,20: (Óriások földének tartották azt is; óriások laktak azon régenten, a kiket az Ammoniták Zanzummoknak hívtak.
5. 5Móz 3,11: Mert egyedül Óg, Básánnak királya maradt meg az óriások maradéka közül. Ímé az ő ágya vas-ágy, nemde Rabbátban az Ammon fiainál van-é? Kilencz sing a hosszasága és négy sing a szélessége, férfi könyök szerint.
6. 5Móz 3,13: A Gileád többi részét pedig, és az egész Básánt, az Óg országát odaadtam a Manassé fél törzsének, Argóbnak egész vidékét. Ezt az egész Básánt óriások földének hívták.
7. 2Sám 21,16: Akkor Jisbi Bénób, ki az óriások maradékából való vala (kinek kopjavasa háromszáz rézsiklust nyomott, és új hadi szerszámmal volt felövezve), elhatározá magában, hogy megöli Dávidot;
8. 2Sám 21,18: Lőn azután is harczuk a Filiszteusokkal Gób városánál, és Sibbékai, Husát városból való, akkor megölé Sáfot, ki az óriások maradékai közül való vala.
Ez az óriási testméret az özönvíz előtti korból jött át Noé és utódai (Sém, Khám, Jáfet és feleségeik) által, de ahogy telt az idő, és egyre több húst fogyasztottak az emberek, úgy testméretük is és életkoruk is fokozottan csökkenni kezdett. Dávid korára már alig volt hírmondója az óriásoknak. Végül is nincs mit csodálkozni azon, ha változó méretű óriás csontvázakat találnak a régészeti ásatások során. Néhány képpel, amelyeket az interneten bárhol meg lehet találni "óriások" címszó keresésével, szeretném illusztrálni azt, hogy miről is van szó. Mondják, hogy a képek nem valódiak, csak szerkesztettek, ám a valóság mégis az, amiről a vagy hiteles, vagy szerkesztett képek beszámolnak.