A Megváltási Terv vázlatpróféciái

A Megváltási terv csak a bűneset alkalmával lépett életbe. Egészen addig Isten titka volt, amelybe angyalok vágyakoztak betekinteni. Az első kinyilatkoztatás a bűneset napján történt. Ezt nevezzük ősevangéliumnak, amely valójában egy vázlatprófécia, mert igen nagy vonalakban vázolja fel a megváltás miben létét. Így szól az I. Móz 3,15: „És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod.” E rövid, tömör mondatban Isten elmondja az emberpárnak, hogy kapcsolatuk a kígyóval nem lesz többé felhőtlen sem az ő számukra, sem utódaik számára, mert Ő ellenségeskedést szerez köztük. Ennek az lesz a végkifejlete, hogy az asszony magva a kígyó fejére fog taposni, azaz megöli, de eközben a kígyó is megmarja az asszony magvát, akinek ez szintén az életébe fog kerülni. Jézus Krisztus golgotai áldozatáról szólnak e szavak, az első advent legfőbb eseményéről.

A Megváltási terv másik nagy eseménye Jézus Krisztus papi, főpapi szolgálata a mennyei Szentélyben. Így ír erről Zakariás a 6,13-ban: „Mert ő fogja megépíteni az Úrnak templomát, és nagy lesz az ő dicsősége, és ülni és uralkodni fog az ő székében, és pap is lesz az ő székében, és békesség tanácsa lesz kettőjük között.”
Pál apostol a Zsidókhoz írt levélben ír Jézus Krisztus főpapi szolgálatáról a 2,17-18-ban: „Annakokáért mindenestől fogva hasonlatosnak kellett lennie az atyafiakhoz, hogy könyörülő legyen és hív főpap az Isten előtt való dolgokban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért."
Mert a mennyiben szenvedett, ő maga is megkísértetvén, segíthet azokon, a kik megkísértetnek.” A 3,1-ben: „ Annakokáért szent atyafiak, mennyei elhívásnak részesei, figyelmezzetek, a mi vallásunknak apostolára és főpapjára, Krisztus Jézusra.”
4,15-16: „Mert nem oly főpapunk van, a ki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem a ki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül.”
7,26-28: „Mert ilyen főpap illet vala minket, szent, ártatlan, szeplőtelen, a bűnösöktől elválasztott, és a ki az egeknél magasságosabb lőn, A kinek nincs szüksége, mint a főpapoknak, hogy napról-napra előbb a saját bűneiért vigyen áldozatot, azután a népéiért, mert ezt egyszer megcselekedte, maga-magát megáldozván. Mert a törvény gyarló embereket rendel főpapokká, de a törvény után való esküvés beszéde örök tökéletes Fiút.”
8,1-2: „Fődolog pedig azokra nézve, a miket mondunk, az, hogy olyan főpapunk van, a ki a mennyei Felség királyi székének jobbjára üle, Mint a szent helynek és amaz igazi sátornak szolgája, a melyet az Úr és nem ember épített.”

A Megváltási terv kiemelkedő eseménye Jézus Krisztus második, dicsőséges eljövetele, amikor feltámasztja a halottakat, akik az Úrban haltak meg, és összegyűjti az övéit, élőket és feltámadtakat az ég egyik szélétől az ég másik széléig, hogy magával vigye őket a Mennybe.

A harmadik eljövetel a második után ezer év múlva történik meg, amikor leszáll a Földre a Mennyei Jeruzsálem a megváltottakkal, feltámadnak a gonosz halottak, akiken Isten végrehajtja ítéletét, és ez után újjáteremti a földi életet. Megszűnik a bűn és a halál, örök élet és örök boldogság lesz osztályrészük azoknak, akik az Úr szolgálatát választották, akik elfogadták Őt személyes Megváltójuknak.