1. Lázadás a Mennyben

1. RAJZ
Mielőtt még Isten szabad akaratú lényt alkotott volna, létrehozott egy tervet, a Megváltási Tervet, amely abban az esetben lép életbe, amikor a szabad akarat "nem"-et mond Isten akaratával szemben, és így elszakad az Istennel való szeretetközösségtől. Ez történt a legfényesebb angyallal, Luciferrel. Nem maradt meg az Istennel való szeretetközösségben, hanem felfuvalkodott szépsége miatt, és a saját útját kezdte járni. E miatt tört ki a viaskodás, egy eszmei háború, amelyben érvek és ellenérvek csaptak össze Mihály (Mikael=ki/aki olyan, mint az Isten, azaz: Jézus Krisztus) és angyalai, valamint Lucifer és angyalai között. Végül a csata veszteseiként a lázadók kivettettek a Mennyből.
"És lőn az égben viaskodás: Mihály és az ő angyalai viaskodnak vala a sárkánnyal; és a sárkány is viaskodik vala és az ő angyalai; de nem vehetének diadalmat, és az ő helyük sem találtaték többé a mennyben. És vetteték a nagy sárkány, ama régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és a Sátánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti, vetteték a földre, és az ő angyalai [is] ő vele levettetének." (Jel 12:7-9)
Lucifert Isten tökéletes, szabad akaratú lénynek teremtette meg. Bukásának folyamatát és végkifejletét írja le Ezékiel próféta könyve: " Így szól az Úr Isten: Te valál az arányosság pecsétgyűrűje, teljes bölcsességgel, tökéletes szépségben. Édenben, Isten kertjében voltál; rakva valál mindenféle drágakövekkel: karniollal, topázzal és jáspissal, társiskővel és onixxal, berillussal, zafírral, gránáttal és smaragddal; [és] karikáid mesterkézzel és mélyedéseid aranyból készültek ama napon, melyen teremtetél. Valál felkent oltalmazó kerub; és [úgy] állattalak téged, hogy Isten szent hegyén valál, tüzes kövek közt jártál. Feddhetetlen valál utaidban attól a naptól fogva, melyen teremtetél, míg gonoszság nem találtaték benned.
Kereskedésed bősége miatt belsőd erőszakossággal telt meg és vétkezél; azért levetélek téged az Isten hegyéről, és elvesztélek, te oltalmazó kerub, a tüzes kövek közül. Szíved felfuvalkodott szépséged miatt; megrontottad bölcsességedet fényességedben; a földre vetettelek királyok előtt, adtalak szemük gyönyörűségére. Vétkeid sokaságával kereskedésed hamisságában megfertőztetted szenthelyeidet; azért tüzet hoztam ki belsődből, ez emésztett meg téged; és tevélek hamuvá a földön mindenek láttára, akik reád néznek. Mindnyájan, akik ismertek a népek közt, elborzadnak miattad; rémségessé lettél, s többé örökké nem leszel!" (Ez. 28,12-19) Lucifer tehát eredetileg tökéletes, jó és gyönyörű teremtménye volt Istennek.
Az Istenségnek viszont arról a személyéről, Akivel Lucifer (a sárkány) hadba szállt, azaz viaskodott (Jel. 12,7-8), Akit jelenleg Jézus Krisztusként ismerünk, azt írja János apostol, hogy Ő a Teremtő: "Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala az Istennél, és Isten vala az Ige. Ez kezdetben az Istennél vala. Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. (Ján. 1,1-3) Az Igét Jézus Krisztussal azonosítja: "És az Ige testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal." (Ján. 1,14)
A Megváltási terv volt "ama titok, amely el volt rejtve örök időktől fogva az Istenben" (Ef. 3,9). Ez "az Ő akaratának titka, az Ő jó kedve szerint, amelyet eleve elrendelt magában, az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindeneket a Krisztusban, mind amelyek a mennyekben vannak, mind amelyek e földön vannak" (Ef. 1, 9-10), "amelybe angyalok vágyakoztak betekinteni" (1Pt. 1,12). Ebben a Megváltási tervben szerepelt Jézus Krisztus személye, Aki áldozatként "eleve el volt rendelve a világ megalapítása előtt" (1Pét.1,20), és ebben a tervben hangzott el az a kijelentés, hogy "Én leszek néki Atyja, és Ő lesz nékem Fiam" (Zsid.1,5) Amikor pedig "elérkezett az időknek teljessége, kibocsátotta Isten az Ő Fiát, Aki asszonytól lett." (Gal.4,4)
A bibliai kronológia után látható egy bibliai próféciák nevű könyvoldal, amely gyakorlatilag szerves részét képezi az időrendben felvázolt bibliai kortáblának (és ezzel együtt az emberiség történelmének). A bibliai kortáblán ezek a próféciák nyomon követhetők, és a beteljesedésüket is meg lehet figyelni, ugyanis a bibliai próféciákat a történelem igazolja vissza. Ettől hitelesek és megbízhatóak Isten ígéretei, jövendölései. "Ki megjelentem kezdettől fogva a véget, és előre azokat, a mik még meg nem történtek, mondván: tanácsom megáll, és véghez viszem minden akaratomat" (Ézs 46,10).