9. Az állókép birodalmai

A állókép, - amely a rajzon fekvő helyzetben van ábrázolva, mivel az emberiség történelmének végén úgy is ledől, de leginkább az időegyenesekkel együtt történő ábrázolhatóság miatt - Dániel próféta könyvében jelenik meg. Nabukodonozor, Babilónia királya látta álmában ezt az állóképet, amelynek jelentését Isten Dániel prófétán keresztül mondta el neki.

Nagyon szép és mélyen megható, amint felismerjük, hogy Isten figyeli gondolatainkat, azt, ami foglalkoztat bennünket. Ezzel is kezdi magyarázatát a próféta: " Néked, oh király! gondolataid támadtak a te ágyadban a felől, hogy mik lesznek ez után, és a ki megjelenti a titkokat, megjelentette néked azt, a mi lesz. Nékem pedig ez a titok nem bölcsességből, a mely bennem minden élő felett volna, jelentetett meg, hanem azért, hogy a megfejtés tudtára adassék a királynak, és te megértsed a te szívednek gondolatait." (Dán 2,29-30)

Az állókép leírása:
"Te látád, oh király, és ímé egy nagy kép; ez a kép, mely hatalmas vala és kiváló az ő fényessége, előtted áll vala, és az ábrázata rettenetes volt. Annak az állóképnek feje tiszta aranyból, melle és karjai ezüstből, hasa és oldalai rézből, Lábszárai vasból, lábai pedig részint vasból, részint cserépből valának. Nézed vala, a míg egy kő leszakada kéz érintése nélkül, és letöré azt az állóképet vas- és cseréplábairól, és darabokra zúzá azokat. Akkor egygyé zúzódék a vas, cserép, réz, ezüst és arany, és lőnek mint a nyári szérűn a polyva, és felkapá azokat a szél, és helyöket sem találák azoknak. Az a kő pedig, a mely leüté az állóképet nagy hegygyé lőn, és betölté az egész földet." (Dán 2, 31-35)

A magyarázat:
"Ez az álom, és értelmét is megmondjuk a királynak. Te, oh király! királyok királya, kinek az egek Istene birodalmat, hatalmat, erőt és dicsőséget adott; És valahol emberek fiai, mezei állatok és égi madarak lakoznak, a te kezedbe adta azokat, és úrrá tett téged mindezeken:
Te vagy az arany-fej. És utánad más birodalom támad, alábbvaló mint te; és egy másik, egy harmadik birodalom, rézből való, a mely az egész földön uralkodik. A negyedik birodalom pedig erős lesz, mint a vas; mert miként a vas széttör és összezúz mindent; bizony mint a vas pusztít, mind amazokat szétzúzza és elpusztítja. Hogy pedig lábakat és ujjakat részint cserépből, részint vasból valónak láttál: a birodalom kétfelé oszol, de lesz benne a vasnak erejéből, a mint láttad, hogy a vas elegy volt az agyagcseréppel. És hogy a lába ujjai részint vas, részint cserép: az a birodalom részint erős, részint pedig törékeny lesz. Hogy pedig vasat elegyülve láttál agyagcseréppel: azok emberi mag által vegyülnek össze, de egymással nem egyesülnek, minthogy a vas nem egyesül a cseréppel.
És azoknak a királyoknak idejében támaszt az egek Istene birodalmat, mely soha örökké meg nem romol, és ez a birodalom más népre nem száll át hanem szétzúzza és elrontja mindazokat a birodalmakat, maga pedig megáll örökké.
Minthogy láttad, hogy a hegyről kő szakad vala le kéz érintése nélkül, és szétzúzá a vasat, rezet, cserepet, ezüstöt és aranyat: a nagy Isten azt jelentette meg a királynak, a mi majd ezután lészen; és igaz az álom, és bizonyos annak értelme." (Dán 2,36-45)

Hogyan illeszthető be ez az állókép az emberi történelembe?
Mivel ezt az álmot az első babiloni király látta, ezért nyilvánvaló, -összhangban Dániel magyarázatával: Te vagy az arany fej.- hogy az arany fej időben ie.605-ben kezdődik, Nabukodonozor uralkodásával. Meg kell jegyeznünk, hogy az állókép nem a teljes emberi történelmet ábrázolja, mivel Nabukodonozort az érdekelte, hogy mik lesznek ez után. Nem az ez előtti dolgok érdekelték, hanem a jövő.

Az állókép feje tehát aranyból volt, és a Babiloni Birodalmat jelképezte ie. 605-539-ig.
Ekkor foglalta el Círus Babilont, és létre jött a Méd-Perzsa Birodalom. Ez volt az ezüst felső test, két karjával, a méd és a perzsa uralkodókkal ie. 539-331-ig. A zsidók hazatéréséhez kiadott 4 uralkodói rendelet közül a harmadikat kell figyelembe venni a prófécia kiindulási pontjaként, mert egyedül ez a rendelet tartalmazta a teljes körű helyreállításra vonatkozó parancsot. A másik 3 rendelet részleges utasításokat tartalmazott. A harmadik rendelet ie. 457-ben látott napvilágot, így ez az időpont a kezdete a 2300 évről szóló és a 70 hétről szóló próféciáknak, közös kiindulópontként.
A rajzon az is látható, hogy Isten ezeket a birodalmakat fenevadakként látja, amelyek leigáznak, letipornak és kirabolnak más nemzeteket. A 70 hét igei alapgondolata a Dán 9, 24-27 versekben olvasható: "Hetven hét szabatott a te népedre és szent városodra, hogy vége szakadjon a gonoszságnak és bepecsételtessék a bűn, és hogy eltöröltessék a hamisság és elhozassék az örök igazság, és bepecsételtessék a látomás és a próféták, és felkenettessék a Szentek szente. Tudd meg azért és vedd eszedbe: A Jeruzsálem újraépíttetése felől való szózat keletkezésétől a Messiás-fejedelemig hét hét és hatvankét hét van és újra megépíttetnek az utczák és a kerítések, még pedig viszontagságos időkben. A hatvankét hét múlva pedig kiirtatik a Messiás és senkije sem lesz. És a várost és a szenthelyet elpusztítja a következő fejedelem népe; és vége lesz mintegy vízözön által, és végig tart a háború, elhatároztatott a pusztulás. És egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget, de a hét felén véget vet a véres áldozatnak és az ételáldozatnak, és útálatosságok szárnyán pusztít, a míg az enyészet és a mi elhatároztatott, a pusztítóra szakad."

Ie. 331-ben Nagy Sándor Görög Birodalma lép színre, és tart 168-ig. Dániel próféta könyvében úgy olvashatunk róla, mint egy négy fejű párducról, és valóban, Nagy Sándor korai halálát követően a birodalom négy részre oszlott: É-on Lissimachos (Trácia), D-en Ptolemaiosz (Egyiptom), K-en Seleucos (Szíria, Babilonia), Ny-on Kassander (Macedonia) uralkodott. Ez volt a réz alsóteste az állóképnek.

Következtek a vas lábak. A Római Birodalom, amely eleinte egységes volt, később, ie. 476-ban kettészakadt K-római és Ny-Római Birodalomra, mint ahogy a szobornak is két kába van.

Azonban a legcsodálatosabb mozzanata a Megváltási Tervnek éppen az egységes Római Birodalom fennállásának 740, vagy 745-dik évei körül történt (senki sem tudja pontosan, mikor): Betlehemben megszületett a Messiás, a Világ Megváltója, Jézus Krisztus. Eljött az időknek teljessége, és Isten kibocsátotta az Ő fiát, aki asszonytól született, és törvény alatt lett, hogy a törvény alatt lévőket megváltsa. Sokan úgy vélik, hogy mindez Róma város alapításának 753. esztendejében történt, azért nevezték el azt az évet a keresztény időszámítás első évének, de gyakorlatilag semmi alapja nincsen, és annak sincs jelentősége, hogy mikor született Jézus Krisztus.
A próféciák minden fontos időpontot megjelölnek, de erről a Biblia valamiért mélyen hallgat. Annyit tudunk még biztosan, hogy Nagy Heródes, aki legyilkoltatta a betlehemi csecsemőket két éves korig, ő Róma város alapításának 750-dik évében halt meg, akkor viszont már Jézus a szüleivel Egyiptomban volt, és erre a hírre térhettek haza Názáretbe, ahol felnevelkedett és élt mintegy 30 éves koráig, amikor is megkezdte messiási szolgálatát. Hanem Jézus halálának időpontja, messiási szolgálatának kezdete pontosan tudható a hetven hétről szóló próféciából, de ez már a következő rajzon látható.