11. Thiatira

A 11. rajz a keresztény egyház Thiatirának nevezett egyházkorszakának az elejét ábrázolja, a 4. pecsétben, és egyúttal az 5. trombita ítélete alatt, ami az 1. jaj. Isten népének táborában mindig voltak igaz, hűséges emberek, bármennyire is megromlott az egyház. A bal felső sarokban látható napba öltözött asszony, akinek a hold van a lábai alatt ezt a hűséges kisebbséget jelképezi. A szimbólumrendszerben Krisztus a nap, tehát ezek a hűségesek Krisztus igazságában vannak felöltözve. A hold, mint tudjuk nem rendelkezik saját fénnyel, hanem a nap fényét veri vissza. Szimbolikus jelentéstartalma az ószövetségi áldozati rendszer, amely a Krisztus áldozatát vetítette előre. Krisztus előtt Izrael volt Isten látható egyháza a Földön. Gyakran süllyedt bálványimádásba, olykor kevés kivétellel az egész nép, de köztük is mindig voltak hűségesek, mint: Mária és családja, József, Simeon és Anna a templomban, Keresztelő János, a tanítványok, stb. Az asszony fején 12 csillagból álló korona van, ami jelképezi egyrészt Izrael 12 törzsét, másrészt a 12 tanítványt. Dániel próféciája szerint, amely az Izraelnek adott kegyelemidőt jelölte, lejárt i.sz.34-ben. Helyét átvette a keresztény egyház, amelyet eleinte csak úgy neveztek, hogy „ez út követői”, később Antiokhiában „krisztusiak”-nak nevezték őket, ami keresztyénre módosult. Ez az egyház több szakadáson ment keresztül, sokféle felekezete van, és semmivel sem különb, mint hajdan Izrael, de itt is vannak hűségesek.
A rajzon látható 4 profetikus időszak: 2300 nap/év, 1335 nap/év, 1290 nap/év és 1260 nap/év.
Miről szólnak ezek? Természetesen Isten népéről, annak állapotáról, az őt ért eseményekről egy bizonyos ideig.
A 2300 évről csak a 13. rajzon érdemes szólni majd.
Az 1290 év és az 1260 év a pápai rendszer alatt működő papságnak szólt. A Jel.2,21 ezt így fogalmazza meg: "Adtam neki időt is, hogy megtérjen..." Ezt az időt adta Isten, és azt hiszem joggal mondhatjuk, hogy igen bőkezű volt.
A pápaság rendszere már 508-ban létre jött, de az ariánusok jelenléte miatt nem tudott működni, csak azok kiirtását követően, 538-tól. Ebből adódik a 30 év különbség a két időszak között, de mindkettő ugyanott végződik, a Francia Forradalomban. Ez idő alatt megerősödtek a keresztény egyházba a pogány vallásokból beszivárgott hamis tanítások, amelyeket Krisztus sohasem tanított. Ilyen pl.: a lélek halhatatlansága, amely Édentől kezdve Sátán hazugsága, a vasárnap szentsége a szombattal szemben, amely a Tízparancsolat 4. pontja, a képek és szobrok tisztelete, amelyet a Tízparancsolat határozottan tilt a 2. pontban, a gyermekkeresztség, a gyónás és feloldozás, a mise áldozata, ami teljesen eltorzította a Krisztus által elrendelt úrvacsorát, a „szentek” közbenjárása, holott csak egy közbenjárónk van, az igaz Jézus Krisztus, aki a Mennyei Szentélyben Főpapként végzi szolgálatát, és a keresztények sokasága nem is tud Róla, mert a papi sokaság és a nem létező szentek teljesen elfedik Őt népe elől. Hatalmas fényűzés, pompa és gazdagság kezdett kibontakozni az egyházvezetés felsőbb szintjein, a pápa (már a névhasználata is Istent gyalázó, hiszen egy Atyánk van a Mennyben) hármas szintű koronát viselt annak jeléül, hogy ő az ura a mennynek, a földnek és a föld alatt levőknek is (akkori felfogás szerint: pokol). Felirat is volt rajta: VIKARIVS FILII DEI = Isten földi helytartója. A betűk számértéke a római szám és betűrendszer szerint 666.
Visszatérve a Jel.2,2123 verseihez, Isten kijelenti róla, hogy nem tért meg a paráználkodásaiból (hűtlenség), ezért ágyba veti őt, azokat is, akik vele együtt paráználkodtak, nagy nyomorúságba. Fiait megöli döghalállal, és akkor megtudják a gyülekezetek mind, Ő a vesék és szívek vizsgálója, és mindenki megfizet a cselekedetei szerint.
Ebben az egyházkorszakban -mint már korábban említettem- voltak hűségesek is, akikhez így szólt az Úr Jézus Krisztus: "Néktek pedig azt mondom és mind a többi Thiatirabelieknek is, a kiknél nincsen e tudomány, és a kik nem ismerik a Sátán mélységeit, a mint ők nevezik: nem vetek reátok más terhet, Hanem a mi nálatok van, azt tartsátok meg addig, míg eljövök. És a ki győz, és a ki mindvégig megőrzi az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányokon; És uralkodik rajtuk vasvesszővel, mint a fazekas edényei széttöretnek; a miképen én is vettem az én Atyámtól: És adom annak a hajnalcsillagot. A kinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek."